Застрахователни продукти

Застраховка „Гражданска отговорност”

Застраховка „Гражданска отговорност”
Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. По задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите застраховани лица са собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание. Не е необходимо водачът да притежава изрично писмено пълномощно от лицата по изречение първо за управлението или ползването на моторното превозно средство.

Задължителен характер на застраховката
Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение. Това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор.  Всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, също е длъжно да сключи гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт, от който влиза на територията на РБ, когато няма валидна за територията на Република България застраховка.

Задължителният характер на застраховката се обуславя от обществената й роля за осигуряване на социална справедливост. Чрез нея се защитават интересите на невиновни лица, на които са причинени имуществени или неимуществени вреди при настъпил пътен инцидент  като се осигурява изплащане на обезщетение за причинените им  имуществени и/или  неимуществени вреди. Дори в случаите, когато неизвестен водач е причинил неимуществени щети или когато виновният водач няма застраховка ГО, увредените лица могат да получат обезщетение за претърпените вреди от Гаранционния фонд.
Същевременно, застраховката ГО осигурява финансова защита на застрахования – ако той виновно причини пътно-транспортно произшествие и има застраховка, неговият застраховател изплаща обезщетение за нанесените вреди, а не той самият (естествено, това е в случаите, когато водачът не е употребил алкохол, наркотици и други упойващи средства, не е напуснал мястото на настъпване на ПТП, не е предизвикал умишлено ПТП – съгласно чл. 500, ал. 1 от КЗ.Дори и в тези случаи застрахователят първоначално плаща на увредените лица, но има право да получи от виновния водач всичко платено по застраховката). Тежки са финансовите последици, ако сме причинили щети по време на катастрофа и нямаме застраховка „Гражданска отговорност.
 
Глоби за липса на застраховка „Гражданска отговорност“
В Законът за движение по пътищата са предвидени следните принудителни административни мерки:

1. Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Действието на принудителната административна мярка е до представяне на доказателство за сключена валидна застраховка;

2. Временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който няма задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Мярката действа до сключван на застраховката.

Глобата при липса на застраховка ГО е от 250 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение размерът на глобите се  повишава значително  – за физически лица е  800 лв., а за юридически – 4000 лв. Глоба от 400 лв. се налага и на лице, което не е собственик на незастрахованото моторно превозно средство, но го управлява. При повторно нарушение наказанието е 800 лв. Липсата на задължителна застраховка, както превишената скорост, може да се установява и с полицейски камери. Тогава се издава електронен фиш на собственика дори без негово присъствие. Фишът се изпраща по пощата и трябва да се изплати в 14 дневен срок.
 
Териториално покритие
Сключената в България задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е валидна за държавите членки на Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Швейцария, Андора и Сърбия. За пътуване в тези държави сертификатът „Зелена карта“ не е задължителен. Сертификат „Зелена карта" е задължителен при пътуване до третите държави от системата, а именно: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Република Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция, Украйна, Азърбайджан. Сертификат "Зелена карта" се издава заедно с полицата по застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия застрахователят е длъжен да издаде сертификат "Зелена карта" за целия срок, за който е платена застрахователна премия.

Срок на застраховката
Срокът на застраховката е едногодишен, считан от датата на сключването й. Когато това е уговорено между страните, договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите може да се сключи за срок от три застрахователни периода, като всеки един от тях е една година. Ежегодното й подновяване е задължително за собствениците на моторни превозни средства.
 
Цени
Цената на застраховката зависи основно от кубатурата на двигателя (за леки автомобили), товароносимостта (за лекотоварни и товарни автомобили) или от броя на местата (за микробуси и автобуси). При формиране на цената застрахователите обикновено отчитат и фактори като шофьорски стаж, виновно причинени пътнотранспортни произшествия, вид населено място, в което обичайно се ползва автомобилът. Тарифите на застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се публикуват на страницата на КФН.
 
Застрахователни суми (лимити на отговорност)
Лимитите на отговорност представляват максималните суми, които застрахователят би платил като обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“. За България лимитите на отговорност от 24 януари 2017 година са до 2 млн. лв.  за имуществени вреди за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица и до 10 млн. лв. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
При застрахователни събития, настъпили на територията на държава от Европейското икономическо пространство, важат лимитите на отговорност, приложими в съответните страни, на чиято територия е настъпило събитието. Лимитите на отговорност в страната, където е регистрирано превозното средство, се приемат като приложими, ако са по-високи от страната, в която се е случило застрахователното събитие.
 
Плащане на премията
Премията се заплаща еднократно или разсрочено, по споразумение между застрахователя и клиента. Ако застраховката Ви е на разсрочено плащане,  а Вие сте причинили щети по време на пътнотранспортно произшествие, то ще трябва да заплатите оставащите вноски, за да бъде изплатено обезщетение.
 
Гаранционен фонд
Гаранционният фонд е създаден с цел постигане на по-обхватна социална справедливост по отношение на увредените лица при пътнотранспортно произшествие. Средствата в Гаранционния фонд се набират от определени  вноски, представляващи част от премиите по застраховка ГО в размер на 12 лв. (1.50 лв. за обезпечителния фонд към Гаранционния фонд) от всяка една полица.
 
От фонда се изплащат обезщетения на увредените лица при следните случаи:
1. Пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от неидентифицирано моторно превозно средство, което е напуснало местопроизшествието и не е било установено;
2. Имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, ако:
а) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на България, на територията на друга държава членка или на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България, и  за което няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
б) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на България или на друга държава членка и е причинено от моторно превозно средство, което се доставя в България от друга държава членка и не е било формално регистрирано, при условие че събитието настъпи в 30-дневен срок от приемането на моторното превозно средство от приобретателя и виновният водач няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
в) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на  България и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и виновният водач няма сключена гранична застраховка или сертификат "Зелена карта";
г) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на България и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България или на територията на друга държава членка, и владението върху което е било отнето чрез кражба, грабеж или друго престъпление; в този случай Гаранционният фонд изплаща обезщетение за вредите, причинени на имуществото на увредените лица, надвишаващи 400 лв.

При пътнотранспортно произшествие, когато неидентифицираното моторно превозно средство е причинило смърт или значителни телесни увреждания и това е наложило престой в лечебно заведение за болнична помощ, фондът изплаща обезщетение и за вредите, причинени на имущество на всички лица, увредени от същото пътнотранспортно произшествие, надвишаващи 500 лв. Телесните увреждания, които са значителни, се определят с правилника за устройството и дейността на фонда.

Фондът не извършва плащане за вредите, претърпени от лице, което по собствена воля е пътувало в моторното превозно средство, като е знаело, че владението върху него е било придобито чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс, или ако е знаело, че пътува в незастраховано моторно превозно средство и Гаранционният фонд е доказал, че лицето е знаело това обстоятелство.
Освен по “Гражданска отговорност” от Гаранционния фонд се изплащат и обезщетения по задължителната застраховка “Злополука”, когато превозвачът не е имал застраховка.
Повече информация за Гаранционния фонд можете да намерите на www.guaranteefund.org
 
Срок за изплащане на обезщетения по ГО
Обезщетение по ГО се изплаща от застрахователя в срок до 15 работни дни, след като увреденото лице е представило всички поискани документи, свързани с установяване на основанието и размера на вредите. Срокът, в който застрахователят трябва окончателно да се произнесе по предявена претенция, е три месеца от датата на завеждането й. В този срок застрахователят е длъжен да определи и изплати размера на обезщетението или да даде мотивирано становище за отказ на плащане.